Obchodní podmínky

I. Úvod

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako "Občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti mezi internetovými stránkami www.gari.cz, zastoupenými společností:

One More Light Group s.r.o.
se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10,
IČ: 08573034,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321198,
www.gari.cz,
email: info@gari.cz
(dále jen jako "Provozovatel")

a koncovým uživatelem (dále jen jako "Zákazník")
vzniklé v souvislosti s využíváním služeb Provozovatele spočívajících ve zprostředkování nabídky a zadáním inzerce automobilů a souvisejících služeb prostřednictvím webového rozhraní Provozovatele v síti internet dostupného na adrese www.gari.cz (dále jen jako Gari)
(dále jen jako "Obchodní podmínky" nebo "OP").

II. Popis služby

Server www.gari.cz je zaměřen na zobrazování a zprostředkování inzerce automobilů a ostatních motorových vozidel za účelem jejich prodeje zájemcům (dále jen jako „Zájemce“ či „Zájemci“) a umožňuje Zájemci vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

III. Registrace Inzerenta

Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru. Registrace Zákazníka vzniká automaticky při vyplnění svých osobních údajů a kontaktu na Zákazníka. Zákazník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Zákazníka případným Zájemcem o Inzerát. Inzerent dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zákazník bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele. Provozovatel garantuje Zákazníkovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOU.

Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Zákazníka nebo osobních údaj Zákazníka třetí osobou, pokud Zákazník sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

Provozovatel nenese odpovědnost za nepravdivé údaje inzerovaného vozidla, ani za jeho technický stav uvedený Zákazníkem.

IV. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Zákazník oprávněn zaslat Provozovateli pouze skrze objednávkový formulář Serveru.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je odeslání formuláře Zákazníkem. Kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Zákazníkem a přijetím objednávky Provozovatele. Toto přijetí Provozovatel neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto OP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

V. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na Serveru Provozovatele jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Provozovatelem na Serveru nabízeny. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena na Serveru Provozovatele. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem platí cena uvedená u možnosti výběru časové doby inzerce, v době objednávání služby Zákazníkem.

Provozovatel akceptuje následující platební podmínky: Bankovní převod, GoPay

Splatnost v případě platby na fakturu je 7 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Zákazník je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Provozovatele, jinak se Zákazník ocitne v prodlení.

Provozovatel je povinnen zobrazit inzerát Zákazníka po přijetí platby na účet Provozovatele a to ve lhůtě nejpozději do 24 hodin.

VI. Reklamační řád

V případě podání reklamace je Zákazník povinen tuto skutečnost ohlásit pomocí emailové nebo telefonické komunikace na adresu/telefon Provozovatele – info@gari.cz, 774 805 779.

Reklamaci má nárok Zákazník využít v případě špatně vyplněných informací o vozidle jako jsou: technické parametry vozu, výbava a cena. Provozovatel je povinen uvést přesně takové informace o vozidle, jaké Zákazník uvede ve formuláři na zainzerování vozidla.

Reklamaci není možné uplatnit při špatně vyplněných údajích vozidla Zákazníkem. Špatnými údaji vozidla se rozumí chybně vyplněné parametry vozu, výbavy, ceny a nahrání špatného formátu fotografií.

V případě, že je reklamace uznána jako oprávněná, je Provozovatel webu nucen vrátit plnou částku Zákazníkovi na jeho bankovní účet, případně je Provozovatel webu nucen prodloužit Zákazníkovi dobu inzerce jeho vozidla o časově zaplacenou dobu Zákazníka.

Zákazník bude při podání reklamace kontaktován zpět na jeho emailovou adresu a to nejpozději do 48 hodin od podání reklamace.

Další informace o odstoupení od smlouvy jsou uvedené v bodě: 7. Ukončení Smlouvy

VII. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Zákazník právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 7 dnů, pokud neuhradil vzniklou objednávku na bankovní účet Provozovatele. Dále má Zákazník, který je uživatelem, právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Zákazníka, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Provozovatelem zaslána kupní cena na bankovní účet Zákazníka, který za tímto účelem Zákazník Provozovateli sdělí.

Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Zákazník neuhradí plnou výši uvedené ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

Zákazník umožní Provozovateli plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Provozovatel je povinnen sdělit Zákazníkovi skutečnost, že je jeho inzerát aktivní na jiných inzertních serverech a to prostřednictvím mailové adresy Zákazníka ve lhůtě nejpozději do 24 hodin.

Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkční inzertní servery, které jsou uvedené jako partnerské weby Serveru.

Provozovateli nevzniká žádný nárok na provizi při úspěšném prodeji vozidla Zákazníka.

Zákazník bere na vědomí, že při úspěšném prodeji svého vozidla ve lhůtě, kdy má Zákazník zaplacenou dobu inzerce, Provozovatel nevrací celou ani poměrnou část zaplacené částky za inzerci vozidla Zákazníka.

Zákazník se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Zákazník bere na vědomí, že u jeho inzerátu na inzertních serverech v hlavičce pro kontakt, bude uveden kontakt na Provozovatele, vzhledem k pravidlům a povinnostem těchto inzertních serverů. Provozovatel se však zavazuje uvést kontakt na Zákazníka do pole poznámky na těchto inzertních serverech.

Zákazník bude neprodleně informovat Provozovatele o změně svých identifikačních údajů,a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo OP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto OP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo OP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo OP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku OP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu ve Zlíně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo OP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a OP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu ve Zlíně.

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Provozovatele. Tyto OP je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. OP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti OP pozdějších.